poniedziałek, 1 czerwca 2009

STATUT STOWARZYSZENIA WSWMSTATUT STOWARZYSZENIA
Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego
PREAMBUŁARealizując konstytucyjne prawo obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do czynnegoi zorganizowanego uczestniczenia w życiu publicznym, chcąc wcielać w życie ideaływyrażone w „Deklaracji Ideowo – Programowej” – przyjętej przez środowisko WspólnotySamorządowej w Warszawie 25 listopada 2001 roku stanowiącej integralną częśćniniejszego Statutu, tworzy się dobrowolne, trwałe Stowarzyszenie, działające na podstawieustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.


Rozdział IPostanowienia ogólne
§11. Stowarzyszenie nosi nazwę Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiegoi dalej jest zwane Wspólnotą.2. Wspólnota posiada osobowość prawną3. Nazwa Wspólnoty jest prawnie zastrzeżona. Wspólnota używa skrótowej nazwy Wspólnota Mazowiecka, która jest także prawnie zastrzeżona.
§21. Terenem działania Wspólnoty jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Warszawa2. Wspólnota może prowadzić działalność także poza granicami kraju zgodnie z prawem miejscowym.
§3Wspólnota może używać znaku organizacyjnego, odznaki i pieczęci na zasadach określonych przez Sekretariat Zarządu Regionalnego Wspólnoty
§4Wspólnota może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
§5Wspólnota opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
Rozdział IICele i sposoby działania
§6Celem wspólnoty jest:1. popularyzacja zasad demokracji w życiu społeczno – politycznym opartych na chrześcijańskim systemie wartości i poszanowaniu własności prywatnej,2. propagowanie idei samorządności,3. prowadzenie działalności na rzecz edukacji patriotycznej, obywatelskiej i samorządowej,4. budowanie więzi wspólnotowych pomiędzy mieszkańcami różnych rejonów Województwa Mazowieckiego,5. działanie na rzecz podnoszenia poziomu życia mieszkańców Województwa Mazowieckiego,6. występowanie w obronie praworządności i przestrzegania praw obywatelskich oraz interesu publicznego obywateli Rzeczpospolitej Polskiej,7. podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego, dbanieo zachowanie dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz regionalnych tradycjii zwyczajów,8. edukacja ekologiczna i regionalna,9. efektywne uczestnictwo w reformie ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego,10. popieranie przedsiębiorczości i aktywności obywateli,11. wspieranie rodziny i jej praw w życiu publicznym,12. uczestniczenie w życiu politycznym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi i samorządowymi.
§7Wspólnota realizuje swoje cele poprzez:1. Przedstawianie organom władzy i administracji publicznej postulatów i opinii wyrażających stanowiska Wspólnoty,2. Współdziałanie z organami władzy państwowej i samorządowej, instytucjami zawodowymi i społecznymi,3. Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz społeczno – politycznymi krajowymii międzynarodowymi,4. Prowadzenie działalności społeczno – politycznej, naukowo – badawczej, szkolenioweji wydawniczej oraz organizowanie klubów dyskusyjnych, spotkań kongresówi konferencji,5. Uczestnictwo w wyborach do organów przedstawicielskich na zasadach określonychw obowiązujących przepisach,6. Inne działania służące realizacji celów Wspólnoty.
§8Wspólnota może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonychw odrębnych przepisach. Dochód z działalności Wspólnoty służy realizacji celów statutowychi nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
§9Do prowadzenia swoich spraw Wspólnota może zatrudnić pracowników.
Rozdział IIICzłonkowie ich prawa i obowiązki
§101. Członkowie Wspólnoty dzielą się na zwyczajnych i wspierających.2. Członkiem Wspólnoty może być osoba fizyczna spełniająca warunki prawao stowarzyszeniach oraz akceptująca statutowe cele Wspólnoty, która złoży oświadczenie, że nie była tajnym i świadomym współpracownikiem służb specjalnych PRL.3. Osoby prawne, działające poprzez uprawnionych przedstawicieli mogą być członkami wspierającymi.4. Członków przyjmuje w drodze uchwały Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego na podstawie pisemnej deklaracji, po zaopiniowaniu przez właściwą jednostkę pomocniczą, o której mowa w §17 ust. 2, jeżeli jednostka taka została powołana.5. Do czasu powołania Oddziału Powiatowego członków z danego powiatu przyjmuje Zarząd Regionalny na podstawie pisemnej deklaracji oraz po uzyskaniu poparcia trzech czło0nków – założycieli Wspólnoty Mazowieckiej.
§11Członek ma prawo:1. wybierać i być wybranym do władz Wspólnoty,2. uczestniczyć w decydowaniu o sprawach Wspólnoty na zasadach określonych Statutem,3. korzystać ze świadczeń i urządzeń Wspólnoty.
§12Członek obowiązany jest do:1. przestrzegania Statutu i uchwał władz Wspólnoty,2. uczestniczenia w działalności, akcjach i przedsięwzięciach podejmowanych przez Wspólnotę,3. wniesienia wpisowego i opłacania składek członkowskich i w wysokości i terminach ustalonych przez właściwe organy Wspólnoty.
§13Członkowie zrzeszają się w strukturach terenowych właściwych dla ich miejsca zamieszkania albo siedziby działalności zawodowej lub publicznej.
§14Członkostwo wygasa wskutek:1. złożenia do Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Wspólnoty,2. utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych,3. skreślenia na podstawie uchwały Sekretariatu Zarządu Regionalnego z powodu:- niepłacenia składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy,- wniosku Regionalnej Komisji Rewizyjnej.4. Od powyższej decyzji przysługuje członkom prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.
Rozdział IVWładze i Struktura organizacyjna
§15Władzami Wspólnoty są:1. Walne Zgromadzenie, zwane dalej Zjazdem Regionalnym,2. Zarząd Regionalny,3. Sekretariat Zarządu Regionalnego,4. Regionalna Komisja Rewizyjna.
§16Zarząd Regionalny może powołać Radę Programową.
§171. Jednostkami organizacyjnymi Wspólnoty są Oddziały Powiatowe.2. Pomocniczymi jednostkami organizacyjnymi mogą być koła terenowe, działające jako jednostki terytorialne lub środowiskowe.
§18Władzami Oddziału Powiatowego są:1. Walne Zebranie Członków Oddziału Powiatowego,2. Zarząd Oddziału Powiatowego,3. Prezydium Zarządu Powiatowego,4. Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego.
§19Władzami jednostki pomocniczej są:1. Ogólne Zebranie Członków Koła,2. Zarząd Koła.
§20Kadencja wszystkich władz Wspólnoty i organów doradczych trwa 3 lata, jednakże zobowiązane są one działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz i organów.
§21Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że zostanie uchwalony wybór jawny.
§22W razie niemożności pełnienia funkcji przez któregoś z członków władz Wspólnoty, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, spośród członków Wspólnoty do czasu wyborów uzupełniających na najbliższym Zjeździe. Kooptacja nie może przekroczyć 40% składu władz pochodzących z wyboru na Zjeździe Regionalnym pod rygorem nieważności podejmowanych decyzji.
§23Uchwały władz Wspólnoty, jeżeli Statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków / delegatów.
§241. Zarząd Regionalny Wspólnoty koordynuje działalność władz Oddziałów Powiatowych.2. Odnośne Zarządy mogą uchylić uchwały władz niższego szczebla w wypadku niezgodności tych uchwał ze Statutem Wspólnoty.
Rozdział VZjazd Regionalny
§251. Najwyższą władzą Wspólnoty jest Zjazd Regionalny.2. Zjazd Regionalny może być zwyczajny lub nadzwyczajny.3. Zjazd Regionalny programowo – sprawozdawczy zwołuje się nie rzadziej niż raz na dwa lata.4. Zjazd Regionalny sprawozdawczo – wyborczy zwołuje się w terminie określonym w §205. Zjazd Regionalny obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.6. Zjazdy Regionalne zwyczajne zwołuje Sekretariat Zarządu Regionalnego Wspólnoty.7. Nadzwyczajny Zjazd Regionalny może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.8. Nadzwyczajny Zjazd Regionalny zwołuje Zarząd Regionalny:a) z własnej inicjatywy,b) na wniosek Regionalnej Komisji Rewizyjnej wyrażony w formie uchwały,c) na pisemnie umotywowany wniosek, co najmniej 5-ciu Zarządów OddziałówPowiatowych Wspólnoty.9. W przypadku określonym w ust.8 pkt. b i c Nadzwyczajny Zjazd regionalny winien być zwołany w ciągu 45-ciu dni od daty przedstawienia Zarządowi Regionalnemu Wspólnoty odpowiedniego wniosku wraz z uzasadnieniem,10. Nadzwyczajny Zjazd Regionalny obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany,11. Obradami Zjazdu Regionalnego kieruje Prezydium Zjazdu Regionalnego w składzie: przewodniczący i jego zastępca, sekretarz, dwóch członków.
§26W zjeździe Regionalnym mogą uczestniczyć:1. z prawem głosowania, wszyscy członkowie Wspólnoty, jeżeli liczba członków Wspólnoty ni przekroczyła 500,2. jeżeli liczba członków przekroczyła 500 osób:a) z prawem głosowania uczestniczą: Prezes Wspólnoty i pozostali członkowie Zarządu Regionalnego Wspólnoty oraz delegaci wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów Powiatowych w proporcji 1 delegat na 5-ciu członków Wspólnoty z danego powiatu,b) z głosem doradczym członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz Rady Programowej, jeżeli nie zostali wybrani delegatami w Oddziałach Powiatowych.
§27W przypadku gdy liczba członków Oddziału Powiatowego przekroczy 200-cie osób tworzenie jednostek pomocniczych jest obowiązkowe a Walne Zebranie Członków Oddziału Powiatowego Wspólnoty zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegató wybranych w Kołach w proporcji 1 delegat na 5-ciu członków.
§28Mandat delegata na Zjazd Regionalny trwa do czasu wyborów nowych delegatów.
§29Prezes Zarządu Wspólnoty zawiadamia członków Wspólnoty lub delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Regionalnego za pośrednictwem przewodniczących Zarządów Oddziałów Powiatowych i ogłasza termin i miejsce poprzez ogłoszenie wywieszone w siedzibie Zarządu Regionalnego Wspólnoty.
§30Uchwały Zjazdu Regionalnego / Walnego Zebrania Członków lub Delegatów Oddziału / zapadają przy obecności:1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków lub delegatów,2. w drugim terminie – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§31Do kompetencji Walnego Zjazdu Regionalnego należy:1. określenie głównych kierunków działania Wspólnoty,2. uchwalenie zmian Statutu, 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Wspólnoty,4. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub władze Wspólnoty,5. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu Regionalnego i Regionalnej Komisji Rewizyjnej,6. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Wspólnoty i przeznaczeniu majątku,7. ustalenie głównych zasad działalności Wspólnoty w tym tworzeniu funduszy,8. wybór Prezesa Zarządu Wspólnoty,9. wybór następujących członków władz Wspólnoty,a) 3 do 5-ciu Wiceprezesów Zarządu Wspólnoty,b) 5-ciu członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej,10. odwołanie wybranych przez Zjazd Regionalny władz Wspólnoty,11. ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,12. podejmowanie decyzji w sprawach, o których mowa w §413. podejmowanie uchwały w innych sprawach wniesionych pod obrady.
Rozdział VIZarząd Regionalny i Sekretariat Zarządu Regionalnego
§321. Zarząd Regionalny Wspólnoty kieruje całokształtem działalności Wspólnoty i ponosi odpowiedzialność przez Zjazdem Regionalnym.2. W skład Zarządu Regionalnego Wspólnoty wchodzą:a) Prezes Wspólnoty,b) 3 do 5-ciu wiceprezesów wybranych zgodnie z §31 pkt. 9 Statutu.c) przewodniczący zarządów oddziałów powiatowych.3. Posiedzenia Zarządu Regionalnego Wspólnoty zwołuje Prezes Zarządu nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i przewodniczy posiedzeniom.
§33Zarząd Regionalny:1. wytycza roczne plany działania Wspólnoty,2. koordynuje i nadzoruje pod względem zgodności ze Statutem działalności Zarządów Powiatowych Wspólnoty,3. przygotowuje wnioski na Zjazd Regionalny,§34Sekretariat Zarządu Regionalnego składa się z:1. Prezesa Zarządu Wspólnoty,2. 3 do 5-ciu wiceprezesów Zarządu Regionalnego, wybranych zgodnie z §31 pkt. 9 Statutu,3. oraz 5 członków wybranych przez Zarząd Regionalny spośród siebie.
§35Sekretariat Zarządu Regionalnego Wspólnoty wybiera ze swego grona Skarbnika i Sekretarza Wspólnoty.
§361. Posiedzenie Sekretariatu Zarządu Regionalnego zwołuje Prezes Zarządu Wspólnoty nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i przewodniczy posiedzeniu.2. Z upoważnienia Prezesa Zarządu Wspólnoty posiedzenie Sekretariatu Zarządu Regionalnego zwołać wyznaczony przez Prezesa członek Sekretariatu Zarządu Regionalnego Wspólnoty, do obowiązku którego należy przygotowanie posiedzenia.
§37Do zakresu działania Sekretariatu Zarządu Regionalnego należy:1. wykonywanie uchwał i postanowień Walnego Zjazdu Regionalnego oraz Zarządu Regionalnego Wspólnoty,2. prowadzenie bieżącej działalności Wspólnoty,3. decydowanie w sprawach członkowskich,4. analiza i koordynacja działalności Oddziałów Powiatowych oraz udzielanie im pomocy,5. zarządzanie majątkiem Wspólnoty i podejmowanie decyzji w zakresie zobowiązań majątkowych,6. utworzenie biura Zarządu Regionalnego,7. określenie zadań preliminarza wydatków wspólnoty,8. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej.
§38Do wyrażania woli w imieniu Wspólnoty upoważnieni są wyłącznie dwaj członkowie Zarządu Regionalnego Wspólnoty, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Regionalnego Wspólnoty oraz Skarbnik lub Sekretarz Zarządu Regionalnego.
§39Prezes Zarządu Wspólnoty reprezentuje Wspólnotę na zewnątrz, i na bieżąco kieruje Wspólnotą.
Rozdział VIIRegionalna Komisja Rewizyjna
§40Regionalna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
§411. Członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Wspólnoty,2. Regionalna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zjazd Regionalny Wspólnoty.
§42Do zakresu działania Regionalnej Komisji Rewizyjnej należy:1. kontrolowanie działalności Wspólnoty ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,2. występowanie do Zarządu Regionalnego z wnioskami i zaleceniami,3. składanie Zjazdowi Regionalnemu sprawozdania z wnioskami w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Regionalnemu,4. rozpatrywanie i rozstrzyganie:a) sporów powstałych między członkami władzy Wspólnoty,b) naruszeń Statutu i uchwał, zasad współżycia koleżeńskiego oraz dobrego imienia Wspólnoty przez członków Wspólnoty,5. rozpatrywanie rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Komisji Rewizyjnych Oddziałów,6. opracowywanie projektów regulaminów Komisji Rewizyjnych Oddziałów,7. nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
§43Regionalna Komisja Rewizyjna może wystąpić do Sekretariatu Zarządu Regionalnego z wnioskiem o zastosowanie następujących sankcji:a) upomnienie,b) nagana,c) zawieszenia w prawach członka na czas nieokreślony,d) wykluczenie ze Wspólnoty.
Rozdział VIIIRada Programowa
§441. Rada Programowa jest organem doradczym Zarządu Regionalnego.2. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd Regionalny Wspólnoty.
§451. Posiedzeniom Rady Programowej przewodniczy Prezes Wspólnoty, który zwołuje posiedzenia tej Rady w miarę potrzeb.
Rozdział IXOddziały powiatowe Wspólnoty
§461. Oddziały Powiatowe Wspólnoty tworzy Zarząd Regionalny na wniosek podpisany przez co najmniej 15 osób, które wyrażą wolę przynależności do Wspólnoty i utworzenia Oddziału Powiatowego.2. W gminach miejskich, w których występuje podział na dzielnice do działalności Oddziałów Dzielnicowych stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego statutu dotyczące Oddziałów Powiatowych.
§47Do władz Oddziałów Powiatowych Wspólnoty stosuje się odpowiednio przepisy Statutu dotyczące władz Regionalnych.
§48Najwyższą władzą Oddziału Powiatowego jest Walne Zebranie Członków Oddziału Powiatowego z zastrzeżeniem §27 niniejszego Statutu.
§49Do właściwości Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:1. rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Oddziału i udzielanie lub nie udzielanie absolutorium dla Zarządu Oddziału Powiatowego,2. wybór władz Oddziału:a) Przewodniczącego Zarządu Oddziału Powiatowego,b) 4 członków Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego,c) 3-5 członków Komisji Rewizyjnej Powiatowej,3. określenie wytycznych dla działalności Zarządu Oddziału Powiatowego,4. podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału powiatowego.
§501. Przewodniczący Zarządu Oddziału Powiatowego zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału powiatowego co najmniej raz w roku.2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Powiatowego zwołuje się na wniosek Sekretariatu Zarządu Regionalnego, Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego lub co najmniej 1/3 Zarządów Kół, działających na terenie danego powiatu i może dotyczyć ono tylko spraw dla których zostało zwołane.3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału wymaga uzgodnienia terminu i porządku obrad z Sekretariatem Zarządu Regionalnego.
§51W skład Zarządu Oddziału Powiatowego wchodzą:a) Przewodniczący Zarządu Oddziału Powiatowego,b) 4 członków Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego wybranych zgodnie z §49 pkt 2b,c) Przewodniczący Zarządów Kół utworzonych na obszarze powiatu.
§52Do kompetencji i zadań Zarządu Oddziału Powiatowego należy:a) kierowanie bieżącą działalnością Oddziału,b) przyjmowanie nowych członków,c) powoływanie kół terenowych i środowiskowych,d) wykonywanie uchwał władz Wspólnoty,e) wykonywanie zadań określonych przez Walne Zebranie Oddziału Powiatowego,f) określenie działalności Kół z terenu danego powiatu, pod względem jej zgodności ze Statutem Wspólnoty.
§531. Prezydium Zarządu Oddziału powiatowego tworzą:a. Przewodniczący Zarządu Oddziału Powiatowego,b. 4 członków Zarządu Oddziału Powiatowego, o których mowa w § 49 pkt 2b.2. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego kieruje bieżącą działalnością Oddziału Powiatowego, uwzględniając zalecenia Sekretariatu Zarządu Regionalnego.3. Zarząd Oddziału Powiatowego wybiera spośród siebie jednego lub dwóch wiceprzewodniczących Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Sekretarza i Skarbnika Oddziału Powiatowego.
§54Do wyrażania woli w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Wspólnoty upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Skarbnik lub Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego.
§55Do Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego stosuje się odpowiednio postanowienia§40-43 Statutu z tym, że:a) Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego nie rozpoznaje i nie rozstrzyga spraw dotyczących członków władz regionalnych,b) Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego rozstrzyga sprawy dotyczące Kół działających na terenie Oddziału Powiatowego.
Rozdział XKoła terenowe i środowiskowe
§561. Koła terenowe lub środowiskowe powołuje Zarząd Oddziału Powiatowego, na pisemny wniosek minimum 10 członków Wspólnoty z zastrzeżeniem §27.2. Członek Wspólnoty może należeć tylko do jednego Koła.
§57Do działalności Kół stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Oddziałów Powiatowych z wyłączeniem §49 pkt 2c oraz § 55.
§58W gminach miejskich, w których występuje podział na dzielnice do działalności Kół Dzielnicowych stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Statutu dotyczące Kół Gminnych.
Rozdział XIMajątek i fundusze Wspólnoty
§59Do realizacji swoich celów Wspólnota może posiadać majątek ruchomy, nieruchomości oraz tworzyć fundusze.
§60Wspólnota pozyskuje środki majątkowe z:a) wpisowego,b) składek członkowskich,c) dochodów z majątku i prowadzonej działalności gospodarczej,d) dotacji i ofiarności publicznej,e) zapisów, spadków i darowizn,f) odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
§611. Dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałami oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisują:a. W Zarządzie Regionalnym – Prezes Zarządu Wspólnoty lub Wiceprezes oraz Skarbnik, z tym że uprawnienia te mogą być przeniesione odpowiednio przez Sekretariat Zarządu Regionalnego na inne osoby w zakresie określonym przez pełnomocnictwo,b. W Zarządzie Oddziału Powiatowego – Przewodniczący i Skarbnik Oddziału, z tym że uprawnienia te mogą być przeniesione odpowiednio przez Prezydia Zarządów Oddziałów, na inne osoby w zakresie określonym przez pełnomocnictwo.2. Zakres dyspozycji majątkowych określa uchwała Zjazdu Regionalnego.
Rozdział XIIPostanowienia przejściowe i końcowe
§621. Członkowie Założyciele wybierają na pierwszym Walnym Zgromadzeniu tymczasowe władze Wspólnoty, które działają do czasu utworzenia struktur powiatowych i zwołania Zjazdu Regionalnego – jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 Zjazd Regionalny należy zwołać bez względu na liczbę utworzonych struktur powiatowych oraz wybrać władze Wspólnoty w trybie niniejszego Statutu.
§63Zmiany Statutu wymagają uchwały Zjazdu Regionalnego, podjętej większością 2/3 głowsów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§64Rozwiązanie się Wspólnoty może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Regionalnego, podjętej większością co najmniej ¾ głosów przy obecności 2/3 ogólnej liczby członków lub Delegatów. Zjazd podejmując uchwałę o likwidacji powoła Komisję likwidacyjną i uchwali tryb likwidacji.
§65Sprawy zmiany statutu i rozwiązania Wspólnoty muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Zjazdu Regionalnego, podanym do wiadomości członków lub Delegatów na 30 dni przed terminem Zjazdu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz