poniedziałek, 17 czerwca 2013

Kto ma rządzić miastem? – Konferencja WWS

Na postawione przez działaczy Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej tytułowe pytanie „Kto ma rządzić miastem: politycy, urzędnicy, radni mieszkańcy?” w ten sposób zgodnie odpowiadali zaproszeni paneliści. Tylko synergia i współdziałanie wszystkich stron procesu decyzyjnego umożliwia harmonijny rozwój miasta.
W sali przy ul. Konstancińskiej 11 zebrali się reprezentanci lokalnych warszawskich środowisk, którzy chcieli przedyskutować temat partycypacji społecznej w zarządzaniu naszym miastem. Konferencję prowadził Maciej Białecki, który w Warszawskiej Wspólnocie Samorządowej odpowiada za sprawy programowe.

Pierwszym zabierającym głos był dr hab. Lech Królikowski. W swoim wystąpieniu wskazał na brak kreowania przez Urząd m.st. Warszawy źródeł dochodu. Stolica, jako metropolia winna wskazywać kierunki rozwoju generujące dochód do swojego budżetu a nie tylko skupiać się na podwyższaniu opłat i podatków lokalnych. Miasto nasze powinno zdecydować się na wskazanie cechy jej charakteryzującej tak, jak np. Wiedeń jest miastem technik okołomedycznych. Pośród wielu spraw związanych ze strategicznym wyznaczaniem kierunków rozwoju uznał on za najważniejszy przygotowanie Warszawy na dalszy rozwój metropolitarny. Średnia dla europejskich stolic-metropolii wynosi 10 % ogółu mieszkańców danego kraju zamieszkuje w stolicy. Warszawa ma niecałe 5 %. Zadał zasadne pytanie, czy władze są przygotowane infrastrukturalnie na ten rozwój, tj. pod względem zaspokojenia potrzeb oświatowych, drogowych i rozwojowych?
Paweł Dycht, kierownik Centrum Komunikacji Społecznej Miasta Radom opisał wdrażanie budżetu obywatelskiego. Polega on na szerokich konsultacjach społecznych w czasie których mieszkańcy mają prawo zgłaszania własnych propozycji inwestycji, które są konieczne i nieodzowne dla rozwoju danego rejonu czy dzielnicy. Miasto Radom przeznaczylo na ten cel 3 mln zl z rezerwy budżetowej będącej w dyspozycji prezydenta miasta. Zgłoszono 277 tytułów, z czego do publicznego głosowania przekazano 125. Reszta odpadła z powodów formalnych. W pierwszym etapie w dniach od 2 kwietnia do 17 maja nastąpiło zgłaszanie propozycji. Natomiast w dniach od 10 czerwca do 30 sierpnia tego roku następuje głosowanie. Karta do głosowania jest formatu A3 i zawiera 20 stron przedłożonych przez mieszkańców propozycji inwestycji. Wybrane propozycje zostaną przedłożone do zatwierdzenia Radzie Miasta a ich realizacja nastąpi w 2014 r. Jest to pełnoprawna forma partycypacji społecznej, gdyż w ramach przeznaczonego na ten cel budżetu (3 mln zł), to właśnie głosujący mieszkańcy wybierają wskazane do realizacji projekty.
W dalszej części zebrania Pan Bartłomiej Włodkowski, prezes fundacji „Ave” i jednocześnie członek Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ocenił system współdziałania i współzależności NGO-sów z miastem Warszawa. Uwypuklił dobre strony obecnego systemu, jak np. powołanie komisji dialogu społecznego czy uchwalanie corocznych planów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazał na konieczność ujednolicenia wymagań w stosunku do NGO-sów przez biura urzędu miasta i wydziały dla dzielnic oraz podał przykłady kuriozalnych konsultacji, jak np. przy wdrażaniu „uchwały śmieciowej”.
Prezes Parafialnego Klubu Spotowego „Falconia” i jednocześnie prezes fundacji „Bo Warto” Pani Renata Wardecka opisała swoje wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu organizacji pozarządowych z terenu Siekierek. Położyła nacisk na to, aby zarówno działacz społeczny, jak i  władze dzielnicy i miasta były dobrym gospodarzem i działały wespół z lokalną społecznością. Najważniejsze zadanie w takiej działalności spoczywa właśnie na lokalnych liderach. A podstawą ich pracy jest zaufanie. Bazując na swoim doświadczeniu podkreśliła wartość zaufania, jakim powinii być obdarzeni lokalni liderzy oraz wsparcia, jakim takie podmioty powinny być obdarzane przez władze lokalne. Priorytetem powinna być idea niesienia pomocy innym. W realiach lokalnych bowiem liczą się czyny a otoczka administracyjna jest wymogiem i przymusem formalnym.
W drugiej części spotkania głos zabierali przedstawiciele środowisk zebranych na sali. Przedstawiali swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych w naszym mieście. Wywiązała się ciekawa dyskusja w kontekście omijania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poprzez wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Po trzech godzinach konferencji zebranie zakończono. Ich zapis będzie motorem dalszych działań Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, która opiera się na doświadczenia loklanych środowisk po to, aby władza w stolicy była skuteczna, ale przede wszystkim nakierowana na realizację potrzeb społeczności lokalnych.
Mariusz Ciechomski
Gospodarz zebrania – Wspólnota Samorządowa Mokotów
www.wws.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz